CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.07.2020;Das Instrument DIC DE000A1X3XX4 DIC ASSET AG NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2020 und ex Kapitalmassnahme am 09.07.2020 The instrument DIC DE000A1X3XX4 DIC ASSET AG NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2020 and ex capital adjustment on 09.07.2020