CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.08.2020;Das Instrument LEG DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.08.2020 und ex Kapitalmassnahme am 20.08.2020 The instrument LEG DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.08.2020 and ex capital adjustment on 20.08.2020