CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.07.2020;Das Instrument LNSZ DE000A2888L0 SIXT LEASING O.N. Z.VERK. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.07.2020 und ex Kapitalmassnahme am 14.07.2020 The instrument LNSZ DE000A2888L0 SIXT LEASING O.N. Z.VERK. EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.07.2020 and ex capital adjustment on 14.07.2020